ទីក្រុងសំខាន់ៗរបស់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវត្រូវបានវាយតម្លៃចូលជាសមាជិកអង្គការផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍សម្រាប់បណ្ដាទីក្រុងនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក

posted in: Uncategorized | 0

ទីក្រុងសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជា រួមមានទីក្រុងភ្នំពេញ ព្រះសីហនុ ខេត្តសៀមរាប និងក្រុងបាត់ដំបង ត្រូវបានពិចារណា និងវាយតម្លៃដើម្បីក្លាយជាសមាជិកនៃអង្គការផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍សម្រាប់បណ្តាទីក្រុងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក (Tourism Promotion Organisation for Asian-Pacific Cities-TPO)។

The post ទីក្រុងសំខាន់ៗរបស់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវត្រូវបានវាយតម្លៃចូលជាសមាជិកអង្គការផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍សម្រាប់បណ្ដាទីក្រុងនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply