ជប៉ុនសន្យាបន្តគាំទ្រដល់វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជា

posted in: Uncategorized | 0

ប្រទេសជប៉ុនប្តេជ្ញាបន្តជួយដល់វិស័យអប់រំរបស់កម្ពុជា ជាពិសេសកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ក្រោមជំនួយឥតសំណងរបស់ជប៉ុនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស (JDS)។

The post ជប៉ុនសន្យាបន្តគាំទ្រដល់វិស័យអប់រំនៅកម្ពុជា appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply