ជនជាតិ​ឥណ្ឌា​ម្នាក់​ត្រូវ​បាន​គេ​អះអាងថាបានចាញ់បោកក្រុម​ជួញ​ដូរ​មនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា​

posted in: Uncategorized | 0

យុវជនអាយុ២១ ឆ្នាំម្នាក់មកពីទីក្រុង Hyderabad បានអះអាងថាខ្លួនត្រូវបានសន្យាថានឹងទទួលបានការងារជាប្រតិបត្តិករបញ្ចូលទិន្នន័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ប៉ុន្តែត្រូវបានបង្ខំឱ្យធ្វើសកម្មភាពបោកប្រាស់ និងជំរិតប្រាក់ពីមនុស្ស។

The post ជនជាតិ​ឥណ្ឌា​ម្នាក់​ត្រូវ​បាន​គេ​អះអាងថាបានចាញ់បោកក្រុម​ជួញ​ដូរ​មនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា​ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply