គំនិតផ្តួចផ្តើមខ្សែក្រវ៉ាត់ និងផ្លូវ របស់ចិនបានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជា និងអាស៊ាន

posted in: Uncategorized | 0

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធថា គំនិតផ្តួចផ្តើមខ្សែក្រវាត់ និងផ្លូវ របស់ប្រទេសចិនបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសសមាជិកដទៃទៀតនៃសមាគមអាស៊ាន ក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះ។

The post គំនិតផ្តួចផ្តើមខ្សែក្រវ៉ាត់ និងផ្លូវ របស់ចិនបានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជា និងអាស៊ាន appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply