“គោលនយោបាយជាតិស្តីពីស្វាយចន្ទីឆ្នាំ ២០២២-២០២៧” ត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ

posted in: Uncategorized | 0

“គោលនយោបាយជាតិស្តីពីស្វាយចន្ទី ២០២២-២០២៧” ត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ ដើម្បីបង្កើនផលិតភាព និងការប្រកួតប្រជែងនៃគ្រាប់ស្វាយចន្ទីរបស់កម្ពុជា ដែលជាដំណាំកសិឧស្សាហកម្មអាទិភាពមួយរបស់ប្រទេស។

The post “គោលនយោបាយជាតិស្តីពីស្វាយចន្ទីឆ្នាំ ២០២២-២០២៧” ត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply