គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍បៃតងនិងការពារធនធានទឹកដែលទទួលបានមូលនិធិពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គ-ឡានឆាង ត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្តនៅខេត្តកោះកុង

posted in: Uncategorized | 0

គម្រោងសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងរួមបញ្ចូលគ្នានៃអាងទន្លេតូចៗ ដែលផ្តល់មូលនិធិពិសេសក្រោមក្របខណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គ-ឡានឆាងត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្ត។

The post គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍បៃតងនិងការពារធនធានទឹកដែលទទួលបានមូលនិធិពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គ-ឡានឆាង ត្រូវបានដាក់ឱ្យអនុវត្តនៅខេត្តកោះកុង appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply