ក្រុមហ៊ុនស្រូវសហការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់ប្រទេសហូឡង់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព

posted in: Uncategorized | 0

កិច្ចប្រជុំរវាងក្រុមហ៊ុន Amru Rice (Cambodia) Co., Ltd. និងអ្នកទិញ តំណាងក្រសួងការបរទេសហូឡង់ ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងម្ចាស់ជំនួយ ដែលបានធ្វើឡើងនៅដើមសប្តាហ៍នេះ បានពិភាក្សាអំពីការលើកកម្ពស់កសិកម្មសរីរាង្គ ស្រូវអង្គរ និងការអនុវត្តកសិកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី។

The post ក្រុមហ៊ុនស្រូវសហការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់ប្រទេសហូឡង់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply