ក្រុមហ៊ុន​សាងសង់​​ម៉ាឡេស៊ី​មាន​តម្លៃ​ជិត​១០​លាន​ដុល្លារចុះ​កិច្ច​សន្យា​​នៅ​កម្ពុជា

posted in: Uncategorized | 0

ក្រុមហ៊ុន Econpile Holdings Bhd របស់ម៉ាឡេស៊ីបានធានាកិច្ចសន្យាតម្លៃ ៩,៥ លានដុល្លារសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍អគារខ្ពស់ចម្រុះនៅកម្ពុជា។

The post ក្រុមហ៊ុន​សាងសង់​​ម៉ាឡេស៊ី​មាន​តម្លៃ​ជិត​១០​លាន​ដុល្លារចុះ​កិច្ច​សន្យា​​នៅ​កម្ពុជា appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply