ក្រុមហ៊ុនចិនសន្យាជំរុញការហោះហើរត្រង់រវាងកម្ពុជា-ចិន

posted in: Uncategorized | 0

ក្រុមហ៊ុនចិនមួយឈ្មោះថា Yunnan Investment Holding Group បានសន្យាថានឹងជំរុញការហោះហើរត្រង់រវាងកម្ពុជា និងចិនបន្ថែមទៀត។

The post ក្រុមហ៊ុនចិនសន្យាជំរុញការហោះហើរត្រង់រវាងកម្ពុជា-ចិន appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply