​​ក្រុមភ្ញៀវ​ទេសចរភាគ​ច្រើន​ចូល​មក​កម្ពុជាពីប្រទេស​ជិត​ខាង​អាស៊ាន​គឺ​ថៃ និង​វៀតណាម

posted in: Uncategorized | 0

ក្រុមអ្នកទេសចរចិនមួយក្រុមបានមកដល់អាកាសយានដ្ឋានភ្នំពេញ ប៉ុន្តែពួកគេមិនមែនជាផ្នែកធំបំផុតនៃភ្ញៀវទេសចរចូលក្នុងប្រទេសនោះទេ។

The post ​​ក្រុមភ្ញៀវ​ទេសចរភាគ​ច្រើន​ចូល​មក​កម្ពុជាពីប្រទេស​ជិត​ខាង​អាស៊ាន​គឺ​ថៃ និង​វៀតណាម appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply