ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាបានសម្រេចចេញវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីជាគម្រោងវិនិយោគ ដែលមានតម្លៃជាង ២៣ លានដុល្លារ

posted in: Uncategorized | 0

ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា  បានសម្រេចចេញវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីជាគម្រោងវិនិយោគ ថ្មីចំនួន ៣ ដែលមានតម្លៃជាង២៣,២ លានដុល្លារ។

The post ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាបានសម្រេចចេញវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីជាគម្រោងវិនិយោគ ដែលមានតម្លៃជាង ២៣ លានដុល្លារ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply