ក្រុមប្រឹក្សាប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាស៊ាន អំពាវនាវឱ្យមានការជំរុញពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគជាមួយប្រទេសជប៉ុន

posted in: Uncategorized | 0

ក្រុមប្រឹក្សាប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាស៊ាន (ASEAN-BAC) បានអំពាវនាវឱ្យមានការជំរុញពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគជាមួយប្រទេសជប៉ុន។

The post ក្រុមប្រឹក្សាប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាស៊ាន អំពាវនាវឱ្យមានការជំរុញពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគជាមួយប្រទេសជប៉ុន appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply