ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ តម្លើងប្រព័ន្ធ Wi-Fi សាធារណៈប្រើដោយសេរីនៅតំបន់អង្គរ

posted in: Uncategorized | 0

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ធ្វើបទបង្ហាពីគម្រោងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ិនធឺណិតដោយឥតគិតថ្លៃ នៅជុំវិញតំបន់អង្គរ។

The post ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ តម្លើងប្រព័ន្ធ Wi-Fi សាធារណៈប្រើដោយសេរីនៅតំបន់អង្គរ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply