ក្រសួងការងារ និងសាលាអន្តរជាតិកម្ពុជាសិង្ហបុរី ចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាស្តីពីការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់យុវជនខ្មែរ

posted in: Uncategorized | 0

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងសាលាអន្តរជាតិកម្ពុជាសិង្ហបុរី (SCIA) បានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា ដើម្បីសហការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា លើការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ សម្រាប់យុវជនខ្មែរ ចំនួន ១,៥លាននាក់។

The post ក្រសួងការងារ និងសាលាអន្តរជាតិកម្ពុជាសិង្ហបុរី ចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាស្តីពីការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់យុវជនខ្មែរ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply