ក្បួនធម្មយាត្រា Pancham Dham Yatra លើកទី៦ ប្រារព្ធធ្វើនៅខេត្តសៀមរាប

posted in: Uncategorized | 0

អង្គការ Pancham Dham Trust ចាប់ផ្តើមរៀបចំក្បួនធម្មយាត្រាលើកទី៦ (6th Pancham Dham Yatra)។ ការដង្ហែក្បួនធម្មយាត្រារយៈពេល ៥ថ្ងៃ បានចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ហើយនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣។

The post ក្បួនធម្មយាត្រា Pancham Dham Yatra លើកទី៦ ប្រារព្ធធ្វើនៅខេត្តសៀមរាប appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply