កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ាន-ចិន ជួយលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព និងអាចធ្វើជាគំរូសម្រាប់ពិភពលោក

posted in: Uncategorized | 0

តម្រូវការបន្ទាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍបៃតងទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង ស្របពេលដែលប្រទេសនានាកំពុងប្រឈមនឹងផលប៉ះពាល់ដែលបណ្តាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ អាស៊ាន និងប្រទេសចិនបានលេចចេញជាតួអង្គសំខាន់ក្នុងការជំរុញការផ្លាស់ប្តូរបៃតង។

The post កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ាន-ចិន ជួយលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព និងអាចធ្វើជាគំរូសម្រាប់ពិភពលោក appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply