កិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គ-ឡានឆាងបានជួយឧបត្ថម្ភសិក្ខាសាលាស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយនៅកម្ពុជា

posted in: Uncategorized | 0

សិក្ខាសាលាស្តីពី “ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន” ដំណាក់កាលទីពីរ ដែលផ្តល់មូលនិធិដោយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គ-ឡានឆាង បានចាប់ផ្តើមប្រព្រឹត្តិទៅកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅប្រទេសកម្ពុជា។

The post កិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គ-ឡានឆាងបានជួយឧបត្ថម្ភសិក្ខាសាលាស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយនៅកម្ពុជា appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply