កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងកម្ពុជា-អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម នឹងជួយលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឈានដល់កម្រិតខ្ពស់ថ្មីមួយទៀត

posted in: Uncategorized | 0

កម្ពុជា និងអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបានសម្តែងការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ដែលបានរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីឱ្យកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខសម្រាប់ជាផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមក។

The post កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងកម្ពុជា-អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម នឹងជួយលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឈានដល់កម្រិតខ្ពស់ថ្មីមួយទៀត appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply