កិច្ចប្រជុំកំពូលសន្តិសុខអាស៊ីលើកទី២០ បានសង្កត់ធ្ងន់លើសន្តិភាព និងស្ថិរភាព

posted in: Uncategorized | 0

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការសន្ទនាគឺត្រូវការជាចាំបាច់ ដើម្បីរក្សាសន្តិភាព និងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ហើយមហាអំណាចធំៗចាំបាច់ត្រូវធ្វើសកម្មភាពប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ នេះបើតាមការលើកឡើងក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំ Shangri-La នៅប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះ។

The post កិច្ចប្រជុំកំពូលសន្តិសុខអាស៊ីលើកទី២០ បានសង្កត់ធ្ងន់លើសន្តិភាព និងស្ថិរភាព appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply