​ការ​ស​ម្អា​ត​រុក្ខជាតិ​តាម​ប្រាសាទ​នា​រដូវវស្សា​នៅ​តំបន់​អង្គរ​

posted in: Uncategorized | 0

ក្នុង​រដូវវស្សា​នេះ​ ​រុក្ខជាតិ​ឬ​ស្មៅ​នៅ​តំបន់​អង្គរ​ដុះ​លឿន​ខុសពីប្រក្រតី​ ​និង​មាន​ការលំបាក​ក្នុង​ការ​ស​ម្អា​ត​។​ ​យ៉ាងណា​ ​វា​មិនមែន​ជា​ឧបសគ្គ​របស់​ក្រុម​អ្នក​ស​ម្អា​ត​រុក្ខជាតិ​ទាំងនោះ​ឡើយ​។​

The post ​ការ​ស​ម្អា​ត​រុក្ខជាតិ​តាម​ប្រាសាទ​នា​រដូវវស្សា​នៅ​តំបន់​អង្គរ​ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply