ការ​ដាច់​ចរន្ត​អគ្គិសនី​នឹង​បន្ត​នៅ​តំបន់​ខ្លះ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​ខេត្ត​កណ្តាល រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី ២៥ ខែ​មិថុនា

posted in: Uncategorized | 0

ការ​ដាច់​ចរន្ត​អគ្គិសនី​​នឹង​បន្ត​នៅ​តំបន់​ខ្លះ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​ខេត្ត​កណ្តាល​រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី ២៥ ខែ​មិថុនា ក្រោមមូលហេតុជួសជុស ផ្លាស់ប្តូរបរិក្ខារអគ្គិសនីថ្មី។

The post ការ​ដាច់​ចរន្ត​អគ្គិសនី​នឹង​បន្ត​នៅ​តំបន់​ខ្លះ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​ខេត្ត​កណ្តាល រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី ២៥ ខែ​មិថុនា appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply