កសិដ្ឋានចេកដែលវិនិយោគដោយចិន ពង្រីកការដាំដុះ ដើម្បីឆ្លើយតបតម្រូវការទីផ្សារខ្ពស់

posted in: Uncategorized | 0

កសិដ្ឋានចេកដែលវិនិយោគដោយចិននៅស្រុកស្ទឹងត្រង់ ខេត្តកំពង់ចាម គ្រោងនឹងពង្រីកការដាំដុះរបស់ខ្លួន ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការកើនឡើងនៃតម្រូវការទីផ្សារក្រៅប្រទេស។

The post កសិដ្ឋានចេកដែលវិនិយោគដោយចិន ពង្រីកការដាំដុះ ដើម្បីឆ្លើយតបតម្រូវការទីផ្សារខ្ពស់ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply