កម្មវិធី REDD+ ជួយបង្កើតប្រាក់ចំណូលសមរម្យ និងលើកកម្ពស់ការថែរក្សាធនធានធម្មជាតិក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់

posted in: Uncategorized | 0

ការចិញ្ចឹមមាន់ និងកង្កែប គឺជាជម្រើសបង្កើតចំណូលថ្មីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ខេត្តពោធិ៍សាត់ ដែលគាំទ្រដោយគម្រោងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិ REDD+ សំកុស។

The post កម្មវិធី REDD+ ជួយបង្កើតប្រាក់ចំណូលសមរម្យ និងលើកកម្ពស់ការថែរក្សាធនធានធម្មជាតិក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply