កម្មវិធី BEEP និងTVET ជួយបង្កើតផ្លូវទៅកាន់ជំនាញ និងការងារសមរម្យសម្រាប់យុវជនកម្ពុជា

posted in: Uncategorized | 0

ជាមួយនឹងការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងបច្ចេកវិទ្យាគួរឱ្យកត់សម្គាល់ក្នុងរយៈពេលពីរទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះ ពិភពនៃការងារកំពុងផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

The post កម្មវិធី BEEP និងTVET ជួយបង្កើតផ្លូវទៅកាន់ជំនាញ និងការងារសមរម្យសម្រាប់យុវជនកម្ពុជា appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply