កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលនាវាសន្តិភាពដែលផ្តល់មូលនិធិដោយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គ-ឡានឆាង ត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

posted in: Uncategorized | 0

កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលនាវាសន្តិភាពដែលផ្តល់មូលនិធិដោយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គ-ឡានឆាង (LMC) បានបញ្ចប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់វិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ី កាលពីថ្ងៃច័ន្ទ។

The post កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលនាវាសន្តិភាពដែលផ្តល់មូលនិធិដោយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គ-ឡានឆាង ត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply