កម្មករនិយោជិតដែលមានពិការភាពត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចេញពីធ្វើការមុន១៥នាទីដូចកម្មករមានផ្ទៃពោះដែរ

posted in: Uncategorized | 0

ចាប់ពីពេលនេះតទៅ កម្មករនិយោជិតដែលមានពិការភាពនៅតាមរោងចក្រ សហគ្រាស និងស្ថាប័នរដ្ឋត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចេញពីធ្វើការយ៉ាងតិច ១៥ នាទីមុន ដូចស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែរ។

The post កម្មករនិយោជិតដែលមានពិការភាពត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចេញពីធ្វើការមុន១៥នាទីដូចកម្មករមានផ្ទៃពោះដែរ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply