កម្ពុជា និងជប៉ុន នឹងចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ឥណទាន សម្រាប់គម្រោងតភ្ជាប់ផ្លូវថ្នល់ និងផ្គត់ផ្គង់ទឹក

posted in: Uncategorized | 0

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានឱ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា កម្ពុជា និងជប៉ុននឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងឥណទានដែលមានតម្លៃជិត១៨៨ លានដុល្លារសម្រាប់គម្រោងតភ្ជាប់ផ្លូវថ្នល់ និងការផ្គត់ផ្គង់ទឹក។

The post កម្ពុជា និងជប៉ុន នឹងចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ឥណទាន សម្រាប់គម្រោងតភ្ជាប់ផ្លូវថ្នល់ និងផ្គត់ផ្គង់ទឹក appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply