កម្ពុជា និងចក្រភពអង់គ្លេស ចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម

posted in: Uncategorized | 0

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និងក្រសួងធរុកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មចក្រភពអង់គ្លេស បានបង្កើតវេទិកាពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគរួមគ្នា (JTIF) ដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ។

The post កម្ពុជា និងចក្រភពអង់គ្លេស ចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply