កម្ពុជាសង្កត់ធ្ងន់លើការបន្តប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្ស

posted in: Uncategorized | 0

អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មានមួយថា “កម្ពុជាប្តេជ្ញាចិត្តឥតងាករេចំពោះការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្ស”។

The post កម្ពុជាសង្កត់ធ្ងន់លើការបន្តប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្ស appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply