កម្ពុជា​នឹង​ជំរុញ​ការ​ទូទាត់​តាម​ឌីជីថល​​ជាមួយប្រទេស​វៀតណាម និងឡាវ

posted in: Uncategorized | 0

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាកំពុងត្រៀមខ្លួនចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយធនាគាររដ្ឋវៀតណាម និងធនាគារនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលក្នុងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេ។

The post កម្ពុជា​នឹង​ជំរុញ​ការ​ទូទាត់​តាម​ឌីជីថល​​ជាមួយប្រទេស​វៀតណាម និងឡាវ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply