កម្ពុជា​ត្រៀមខ្លួនធ្វើ​ជា​ម្ចាស់​ផ្ទះ​ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ាន​ប៉ារ៉ាហ្គេម​២០២៣

posted in: Uncategorized | 0

កម្ពុជា​នឹង​ធានា​ឱ្យ​បាន​ពេញលេញ​នូវ​ការ​ធ្វើ​ជា​ម្ចាស់​ផ្ទះ​ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ាន​ប៉ារ៉ាហ្គេម​លើក​ទី​១២ ដូច​ដែលខ្លួនធ្លាប់​បាន​ធ្វើ​សម្រាប់​កីឡាស៊ីហ្គេម​លើក​ទី​៣២។

The post កម្ពុជា​ត្រៀមខ្លួនធ្វើ​ជា​ម្ចាស់​ផ្ទះ​ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ាន​ប៉ារ៉ាហ្គេម​២០២៣ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply