កម្ពុជា​ចូល​រួម​កិច្ច​ប្រជុំ​កំពូល​ភាសា​នៅ Lao Cai ដើម្បី​ជំរុញ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​វប្បធម៌​ចម្រុះ

posted in: Uncategorized | 0

កិច្ចប្រជុំកំពូលនេះត្រូវបានឧបត្ថម្ភដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក ដោយផ្តល់ការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសដោយឥតគិតថ្លៃចំនួន៣៦០ម៉ោងដល់យុវជនដែលជួបការលំបាក

The post កម្ពុជា​ចូល​រួម​កិច្ច​ប្រជុំ​កំពូល​ភាសា​នៅ Lao Cai ដើម្បី​ជំរុញ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​វប្បធម៌​ចម្រុះ appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply