កម្ពុជាកំណត់ទិសដៅសម្រាប់ឧស្សាហកម្មវាយនភ័ណ្ឌរាងជារង្វង់ប្រកបដោយនិរន្តរភាព

posted in: Uncategorized | 0

គំនិតផ្តួចផ្តើមហៅថា “Circular Fashion Partnership Cambodia” គឺជាធាតុផ្សំនៃវេទិការម៉ូតសកល (Global Circular Fashion Forum-GCFF) ដែលមានគោលបំណងជួយប្រទេសផលិតវាយនភ័ណ្ឌឱ្យពន្លឿន និងពង្រីកការកែច្នៃកាកសំណល់វាយនភ័ណ្ឌក្រោយឧស្សាហកម្មឡើងវិញ។

The post កម្ពុជាកំណត់ទិសដៅសម្រាប់ឧស្សាហកម្មវាយនភ័ណ្ឌរាងជារង្វង់ប្រកបដោយនិរន្តរភាព appeared first on Khmer Times.

Leave a Reply